تعبیر خواب قایق | دیدن قایق در خواب چه تعبیری دارد؟

شهرستان

شهرستان توجه شما را به مطلب تعبیر خواب قایق | دیدن قایق در خواب چه تعبیری دارد؟ جلب میکند :

تعبیر دیدن قایقرانی در خواب

تعبیر خواب قایق : قایقرانی کاری است بسیار آرامبخش و در عین حال سخت . ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب قایق , کشتی , قایقرانی را آماده کردایم.

تعبیر خواب قایق

تعبیر خواب قایق امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) فرماید : ديدن كشتي در خواب بر هفت وجه است. اول: فرزند. دوم: پدر. سوم: زن. چهارم: مركب. پنجم: ايمني. ششم: عيش. هفتم: توانگري.

تعبیر خواب قایق جابرمغربی

جابرمغربی گوید : اگر بيند در كشتي نشسته بود و از دريا مي ترسيد، دليل است مقرب پادشاه شود و مال جمع كند. اگر بيند كشتي او به قعر دريا شد، دليل است از پادشاه قوت تمام حاصل نمايد.اگر بيند كشتي نمي رفت، تاويلش به خلاف اين است .
اگر بيند در كشتي نشسته بود، دليل است به كار پادشاه مشغول شود و مال جمع نمايد.

تعبیر خواب قایق محمدبن سيرين

محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كشتي بود و به سلامت بيرون آمد، دليل كه از غم ها برهد.
اگر ديد كشتي او بشكست، دليل مصيبت است.
اگر ديد در ميان دريا كشتي ها و قماش مي رفت، دليل به سفر رود و مال بسيار حاصل كند.
اگر بيند در كشتي بود و كشتي ايستاده است، دليل كه در سفر مقيم شود.

تعبیر خواب قایق ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببینی کشتی متوقف شده و امواج از همه طرف به کشتی برخورد می‌کند، تعبیرش این است که گرفتار غم و ناراحتی می‌شوی.

تعبیر خواب قایق آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: اگر خواب ببینید روی رودخانه ای آرام سوار بر قایقی پارو می زنید ، دلالت بر آن دارد که با توانایی خود در انجام امور کاری به موفقیت می رسید
اگر خواب ببینید همراه دوستی سوار بر قایقی مشغول پارو زدن هستید ، علامت آن است که در سنین پایین ازدواج خواهید کرد .
اگر خواب ببینید روی آبهای طوفانی و ناآرام مشغول راندن قایق هستید ، نشانه آن است که بعد از ازدواج ناچار می شوید بر زن تندخوی خود مسلط
شوید .

قایق بادبانی

اگر دیدن قایق رانی بر آبی کم عمق و شفاف در خواب ، نشانه آن است که مدتی کوتاه خشنود و شادمان خواهید بود .
خواب یک قایق بادبانی : ۱- شانس ۲- در آینده به دوردست سفر خواهید کرد.
شما روی یک قایق بادبانی هستید : نقشه هایتان را عملی خواهید کرد .
یک قایق بادبانی روی آبهای پرتلاطم : ناکامی شما را تهدید می کند.
خواب یک قایق تفریحی : زندگی خوشبختی دارید ولی فاقد احساس .

منبع : حرف تازه

لینک مطلب
شهرستان تنها به گزینش مطالب و انتشار آنها از دیگر سایت ها می پردازد و مسئول محتوای مطالب دیگر سایت ها نیست

تعبیر خواب میوه چیدن | دیدن میوه چیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

شهرستان

شهرستان توجه شما را به مطلب تعبیر خواب میوه چیدن | دیدن میوه چیدن در خواب چه تعبیری دارد؟ جلب میکند :

تعبیر دیدن چیدن میوه در خواب

تعبیر خواب میوه چیدن : بسیاری از معبران بدست آوردن نعمت های الهی از جمله میوه را خوب میدانند و زیادتی روزی میدانند. اما بهتر است برای تعبیر درست خواب خود از تعبیر خواب چیدن میوه ای که در خواب دیداید مراجعه کنید . ما در این بخش از سایت مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر چیدن میوه از درخت را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب میوه چیدن

چیدن میوه، یا برداشت میوه فعالیت فصلی است، که در فصل برداشت در مناطقی که میوه کاشته شده یا به صورت خودرو در باغها می‌روید، صورت می‌گیرد.

تعبیر خواب میوه چیدن دانیال نبی (ع)

دانیال نبی (ع) فرماید: از نظر دانیال نبی تعبیر خواب هر میوه به درخت آن برمی‌گردد. یعنی اگر تاویل درخت نیک باشد، تاویل میوه آن نیز نیک است و اگر تاویل درخت بد باشد، تاویل میوه آن نیز بد است.
ایشان همچنین به‌وقت خوردن میوه یا بی‌وقت بودن آن را بسیار مهم می‌داند و می‌فرماید: «هر میوه در باغ، اگر به‌وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند.

تعبیر خواب میوه چیدن ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر بیند از درختی چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد.

کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها آمد است: یک باغ میوه که میوه‌هایش را چیده‌اند: شانس پیشرفت را از دست می‌دهید.

تعـبیر خواب میوه چیدن آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید که مشغول چیدن میوه‌های رسیده‌اید، علامت آن است که در فراوانی و آسایش خواهید کرد.

تعبیر خواب میوه چیدن لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو گوید: میوه بر روی یک درخت: خوش یمنی
میوه چیده شده: پایانی خوش برای یک محاکمه
میوه ترش: بدبختی و میوه شیرین: ثروت
میوه به مقدار بسیار زیاد: پروژه‌های موفق

تعـبیر خواب میوه فروشی امام صادق علیه‌اسلام

امام صادق علیه‌اسلام می‌فرمایند: «دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است.»

منبع : حرف تازه

لینک مطلب
شهرستان تنها به گزینش مطالب و انتشار آنها از دیگر سایت ها می پردازد و مسئول محتوای مطالب دیگر سایت ها نیست

تعبیر خواب خرگوش | دیدن خواب خرگوش چه تعبیری دارد؟

شهرستان

شهرستان توجه شما را به مطلب تعبیر خواب خرگوش | دیدن خواب خرگوش چه تعبیری دارد؟ جلب میکند :

تعبیر دیدن خرگوش در خواب

تعبیر خواب خرگوش : خرگوش حیوانی گیاه خوار است که زیبا و چابک و زادوولد بسیارمییکند و بیشتر غذای حیوانات شکارچی میشود. بیشتر معبران خرگوش را به زن و فرزند و یا مال کم تعبیر میگنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب گرفتن خرگوش , خوردن خرگوش ویا پوست خرگوش و … آماده کردایم.

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش یوسف نبی علیه السلام

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خرگوش از زنان بهره بیند.
دیدن خرگوش فرزند می‌یابد یا چیزی به او می‌رسد خوشحال می‌شود.

تعبیر خواب خرگوش محمد بن سيرين

محمد بن سيرين گوید : خرگوش به خواب ديدن بد است. اگر بيند خرگوش بگرفت يا كسي بدو عطا داد، دليل كه زني بد خواهد يا كنيزكي بد بخرد.
اگر بيند پوست خرگوش پوشيده بود يا از گوشت او مي خورد، دليل كه چيزي اندك از زن به وي رسد.
اگر بيند كه بچه خرگوش داشت، دليل كه او را حالي پيش آيد كه در او هيچ نباشد، جز رنج.

همچنین بخوانید : تعبیر شنیدن صدای حیوانات در خواب

تعبیر خواب خرگوش جابر مغربی

جابر مغربی گوید: خرگوش به خواب، زنی پارسا و خاموش است. اگر کسی ببیند درخانه او خرگوش است، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است.
اگر ببیند که خرگوش بکشت، دلیل که به سبب عیال، او را مصیبتی رسد.
اگر ببیند گردن خرگوش را به سوی پشت در پیچید، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند.

تعبیر خواب خرگوش ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت خرگوش می‌خوری، یـعـنـی از زن‌ها به تو ارث و میراث می‌رسد،‌‌‌‌‌ و یا اینکه نعمت فراوانی به دست می‌آوری

تعبیر خواب خرگوش آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: دیدن خرگوش مرده در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است.
اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می‌کنید، علامت آن است که برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می‌شوید.
دیدن خرگوش‌های سفید در خواب، علامت وفاداری در امور عاشقانه است. اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید، نشانه آن است که در بحث با دیگران پیروز می‌شوید.

منبع : حرف تازه

لینک مطلب
شهرستان تنها به گزینش مطالب و انتشار آنها از دیگر سایت ها می پردازد و مسئول محتوای مطالب دیگر سایت ها نیست

تعبیر خواب شنا کردن | دیدن شنا کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

شهرستان

شهرستان توجه شما را به مطلب تعبیر خواب شنا کردن | دیدن شنا کردن در خواب چه تعبیری دارد؟ جلب میکند :

شنا کردن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب شنا کردن : شنا کردن به تعبیر بسیاری از معبران رویارویی با مشکلات و دغدغه زندگی است. و تعبیر آن بستگی به نوع خواب دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب شنا کردن را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب شنا کردن

تعبیر خواب شنا کردن مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی گوید: کسی که در آب زلال شنا می‌کند از سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکی‌ها استفاده می‌کند که خود آن نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکی‌ها شسته شده است از خواب برخواهد خاست.

شنا کردن در آب صاف و روشن

چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می‌کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می‌شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار می‌گیرد.شیرجه زدن در خواب نشان دهنده آن است که‌شما در تلاشید تا به کنه و عمق یک موقعیت موجود در زندگی‌تان پی ببرید. آب نشانگر ضمیر ناخودآگاه است. بنابراین می‌توان این خواب را به این شکل‌تعبیر کرد که شما در حال کند و کاو درون ضمیرناخودآگاهتان هستید.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب غرق شدن

تعبیر خواب شنا کردن ابن سیرین

ابن سیرین گوید: در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.

تعبیر خواب شنا کردن ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید : اگر فردی در خواب ببیند که در حال شنا کردن در دریا و یا در حال غرق شدن باشد تعبیرش زندانی ماندن است.
اگر فردی در خواب ببیند که در حین شنا بمیرد تعبیرش این است که توسط دشمنانش نابود می شود.

تعبیر خواب شنا کردن جابرمغربی

جابرمغربی گويد: اگر بيند كه در آب غرق شده و بمرد، دليل كه در شغل دنيا غرق گردد. اگر بيند كه از دريا به شنا كردن بيرون آمد و جامه بپوشيد، دليل است كه از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف اين بيند، دليل است در كار دنيا بماند، يعني در كار پادشاه.

تعبیر خواب شنا کردن آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می‌کنید، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می‌روید. اما اگر احساس کنید، هنگام شنا کردن در آب می‌روید، نشانه آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد.
اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می‌کند، نشانه آن است که با رفتار جذاب خود مورد علاقه دیگران قرار می‌گیرد.

منبع : حرف تازه

لینک مطلب
شهرستان تنها به گزینش مطالب و انتشار آنها از دیگر سایت ها می پردازد و مسئول محتوای مطالب دیگر سایت ها نیست

تعبیر خواب خوک | دیدن خوک در خواب چه تعبیری دارد؟

شهرستان

شهرستان توجه شما را به مطلب تعبیر خواب خوک | دیدن خوک در خواب چه تعبیری دارد؟ جلب میکند :

تعبیر دیدن خوک در خواب

تعبیر خواب خوک : ما که خوکها را بیشتر به رنگ صورتی دیدیم و می شناسیم, در اسلام گوشت خوک برای خوردن حرام دانسته شده‌است. در مواردی در کتب غیرعلمی در مورد کثیف بودن خوک مسائل مختلفی مانند خوابیدن در گِل و یا مدفوع‌خواری مطرح می‌شود. از این رو تعبیر خواب خوک نیز زیاد خوب نیست. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب خوک را آماده کردایم.

تعبیر خواب خوک

تعبیر خواب خوک يوسف نبی عليه السلام

يوسف نبی عليه السلام فرماید: ديدن خوک به ظالمی حاجتی افتد و به وی زيانی رسد.

تعبیر خواب خوک محمدبن سيرين

محمدبن سيرين گويد: خوك درخواب مردي است به قوت و توانگر، لكن دون همت و بي خبر است و خوك خانگي مرد است فراخ دل، لكن پليد و بدفعل باشد و بي دين و بي ديانت است.
اگر بيند كه خوكان را در جايگاهي نگاه داشت و رها نمي كرد كه پراكنده شوند، دليل است مال بسيار از حرام جمع كند.

تعبیر خواب خوک جابر مغربي

جابر مغربي گويد: اگر بيند كه با خوك صحرائي جنگ مي كرد، دليل است كه با مهتري دون و ستمگر او را خصومت افتد.
اگر بيند موي خوك يا پوست يا استخوان او داشت، دليل كه بر قدر آن مال حلال يابد.

تعبیر خواب خوک ابراهيم کرمانی

ابراهيم کرمانی گوید: مخالطت كردن با خوك دنيا را نيكو است و دين را بد است و ديدن بچه خوك درخواب غم است و خوردن شير وي در خواب مصيبت و اندوه است، از جهت مال به قدر آن چه خورده بود.
اگر بيند كه گوشت خوك مي خورد، دليل كه مال حرام خورد.
اگر بيند كه خوكان را از جائي به جائي مي برد، دليل است احوال دنياي او نيكو شود، ليكن دينش بد گردد.

با خوکان گشتن

اگر بيند در ميان خوكان مي گرديد، دليل كه خرم گردد، به جهت مالي كه او را از ظلم حاصل شود.
اگر بيند كه در ميان خوكان نشسته بود، دليل است بر دشمن غالب شود و بزرگي يابد.
اگر بيند كه خوك از پس پشت وي درآمد و از پيش او بيرون شد، دليل كه مرادي پليد و زشت او را حاصل شود.
اگر بيند كه پوست خوك كسي به وي داد، دليل كه مال حرام يابد.
اگر بيند كه شبان خوك بود، دليل است بر گروهي بدفعل بد ديانت مهتر و فرمانروا شود.

تعبیر خواب خوک آنلي بيتون آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن خوك چاق در خواب ، علامت آن است كه به سرعت در زندگي و شغل شما دگرگونيهايي ايجاد مي شود.
ديدن خوك لاغر ، نشانة آن است كه با فرزندان خود اختلاف پيدا مي كنيد .
ديدن ماده خوك و خوكهاي تازه زا در خواب ، علامت آن است كه در كارهاي خود پيشرفت خواهيد كرد .
شنيدن صداي خوك در خواب ، نشانة آن است كه در اثر مرگ كسي احساس نوميدي خواهيد كرد .
اگر خواب ببينيد به خوكها غذا مي دهيد . نشانة آن است كه بر تعلقات شخصي شما افزوده خواهد شد .

خريد و فروش خوک

اگر خواب ببينيد خوك خريد و فروش مي كنيد ، نشانة آن است كه با انجام كارهايي دشوار ، ثروت قابل ملاحظه اي گرد مي آوريد .
ديدن خوكي چاق و سالم در خواب ، علامت آن است كه توفيقي مطلوب در زندگي خواهيد داشت .
اگر خواب ببينيد خوكي در گل و لاي حركت مي كند ، علامت آن است كه معاشريني مردم آزار خواهيد داشت . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه دوستي حسود ولي ثروتمند خواهد يافت.

منبع : حرف تازه

لینک مطلب
شهرستان تنها به گزینش مطالب و انتشار آنها از دیگر سایت ها می پردازد و مسئول محتوای مطالب دیگر سایت ها نیست