تعبیر خواب خنده | دیدن خندیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

شهرستان

شهرستان توجه شما را به مطلب تعبیر خواب خنده | دیدن خندیدن در خواب چه تعبیری دارد؟ جلب میکند :

تعبیر دیدن خندیدن در خواب

تعبیر خواب خنده : به تعبیر برخی معبران اسلامی و معبران غربی خنده در خواب بستگی به شدت آن دارد .

ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب خنده را آماده کردایم.

تعبیر خواب خنده

تعبیر خواب خنده امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر کسی خود را در خواب شادمان ببیند، مرگش نزدیک خواهد بود.

تعبیر خواب خنده محمدبن سيرين

محمدبن سيرين گويد: خنده درخواب غم و اندوه است.

اگر بيند كه به قهقهه مي خنديد، دليل كه اندوهش زياد شود.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب گریه کردن

تعبیر خواب خنده منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني گويد : خنده در خواب وجوه مختلف دارد ولي کلا خنده بلند و آشکار غم و اندوه است و گريستن.

هرچه بلندتر و بي پرواتر بخنديد گريه شديدتر و غم و غصه بيشتر است.

منظور از خنده آشکار همين است چون خنده آهسته و بي صدا و لبخند و تبسم خنده نهفته شناخته مي شود و آشکار و بي پروا نيست.

خنده با صدای بلند

چنانچه در خواب ببينيد که به صداي بلند مي خنديد و قهقهه مي زنيد بر خلاف بيداري که خنده تجسم شادي است موردي پيش مي آيد که غصه دار و اندوهگين مي گرديد و ممکن است اين غصه چنان شديد باشد که حتي شما را به گريستن وا دارد.

خندیدن زنان

براي زنان به طور کلي خنديدن به صداي بلند در بيداري که مناسب نيست در خواب نيز شايسته و خوب نيست و بدي و عوارض آن بيشتر از مرد است.
براي جوان بدي خنديدن کمتر از سالمند است و براي بچه هيچ بدي ندارد و چنانچه بينيد بچه اي در خواب مي خندد و قهقهه مي زند شاد مي شويد.
خنده کودکان هر چه کوچکتر باشند به تبسم و خنده ملائک و فرشتگان بيشتر نزديک است و خنده فرشتگان عنايت و رحمت الهي است که ابلاغ مي گردد.

تبسم در خواب

اگر در خواب ببينيد که تبسم مي کنيد خوب است و اين تبسم در خواب نويد شادي است.
خنده ديگران نيز همين تعابير را دارد با اين تفاوت که شما اگر بي تفاوت باشيد شاهد حادثه اي غمناک قرار مي گيريد بي آن که به شما ارتباط داشته باشد.

تعبیر خواب خنده ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی میگوید : تعبیر خواب خندیدن آهسته ، رسیدن به آرزوها و مراد است

تعبیر خواب خنده آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد شادمان هستيد و مي خنديد ، علامت آن است كه در زندگي خود موفقيت به دست مي آوريد و با دوستان در جشنهاي شادي بخش شركت مي كنيد .
اگر خواب ببينيد به چيز غريبي بيش از حد مي خنديد ، نشانة آن است كه در اثر هرج و مرج در زندگي ، نوميد خواهيد شد .
شنيدن صداي خندة كودكان در خواب ، علامت تندرستي و نشاط در زندگاني است .
اگر در خواب به دست پاچگي ديگران بخنديد ، علامت آن است كه براي ارضاء خود خواهي خود عمدا به دوستان آسيب مي رسانيد .
شنيدن خنده اي از روي تمسخر در خواب ، علامت ابتلا به بيماري و امور مأيوس كننده است.

منبع : حرف تازه

لینک مطلب
شهرستان تنها به گزینش مطالب و انتشار آنها از دیگر سایت ها می پردازد و مسئول محتوای مطالب دیگر سایت ها نیست

تعبیر خواب پسر | دیدن پسر در خواب چه تعبیری دارد؟

شهرستان

شهرستان توجه شما را به مطلب تعبیر خواب پسر | دیدن پسر در خواب چه تعبیری دارد؟ جلب میکند :

تعبیر دیدن پسر در خواب

تعبیر خواب پسر : دیدن پسر در خواب به تعبیر معبران غربی با معبران اسلامی متفاوت است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب پسر را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب پسر

تعبیر خواب پسر حضرت امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند که اگر زنی در خواب ببیند که فرزند پسری به دنیا و آن نوزاد بلافاصله سخن گفت مرگ بیننده خواب نزدیک است.

تعبیر خواب پسر ابن سیرین

ابن سیرین گوید : در مورد متولد شدن نوزاد پسر می‌گوید در حالت کلی بر خلاف نوزاد دختر ، نوزاد پسر نشانه غم و اندوه بوده و اگر زنی در خواب ببیند که نوزاد پسر به دنیا آورده است در بیداری فرزند دختر به دنیا خواهد آورد و یا اینکه خانواده او برای بدست آوردن چیزی به سختی و رنج می‌افتند.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب دختر

تعبیر خواب پسر ابراهيم كرماني

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه طفلي را جائي افكنده بودند و او بازيافت، دليل كه از جائي كه اميد ندارد چيزي به وي رسد.

تعبیر خواب پسر ليلا برايت

ليلا برايت مى‏گويد: اگر در خواب بچه‏اى را مشاهده كرديد، به اين معنا است كه در انجام كارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ايد.
ديدن بچه‏ى لاغر در خواب نشانه‏ اى آن است كه شما دچار مشكل مى‏شويد،
اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببينيد، به اين معنا است كه در انجام كارها موفق مى‏شويد.
اگر در خواب ببينيد كه بچه‏ خوابيده، به معنى آن است كه زندگى خوبى خواهيد داشت.
اگر خواب ببينيد كه بچه‏اى را به قتل رسانده‏ايد، يعنى به يكى از اشتباهات خود پى مى‏بريد.
اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه ‏ها ديديد، نشانه‏ آن است كه در تمامى كارهايتان به موفقيت مى‏رسيد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بچه : خوشبختي در خانه
بچه خودتان : كمك بزرگي دريافت خواهيدكرد.
بچه هاي بستگانتان : شادي نا خواسته
بچه هاي اشخاص ديگر : آغاز مشاجره هاي فاميلي

منبع : حرف تازه

لینک مطلب
شهرستان تنها به گزینش مطالب و انتشار آنها از دیگر سایت ها می پردازد و مسئول محتوای مطالب دیگر سایت ها نیست

تعبیر خواب دختر | دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟

شهرستان

شهرستان توجه شما را به مطلب تعبیر خواب دختر | دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟ جلب میکند :

تعبیر دیدن دختر در خواب

تعبیر خواب دختر : دیدن دختر و یا دختردار شدن در خواب به تعبیر بسیاری از معبران اسلامی به خیر و شادی و زیادتی روزی است.
ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب دختر را آماده کردایم.

تعبیر خواب دختر

تعبیر خواب دختر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرماید :

اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید، ازنسل او فرزندی به وجود می‌آید که بزرگ خاندان خود می‌شود.

تعبیر خواب دختر ابراهيم کرماني

ابراهيم کرماني گوید :

اگر بيند دختر به كسي داد، دليل كه از او خرمي بدان كس رسد.
اگر بيند دختر او ناقص است، دليل بر غم و انديشه و نقصان احوال او كند.
اگر بيند كه دختري برگرفته و مي برد، دليل است كه خير و نعمت بدو رسد.
اگر بيند كه او دختري شده بود، دليل بر غم و اندوه كند.

تعبیر خواب دختر محمدبن سیرین

محمدبن سیرین گوید:

اگر زنی بیند که دختری دارد، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود
اگر مردی بیند که دختر زاد، منفعتش بیشتر باشد.
اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد.
اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده‌اید نشانه سلامتی می‌باشد و از اهل خود شاد می‌شوید.
اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

تعبیر خواب دختر منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

چنانچه در خواب ببينيد که صاحب دختري شده ايد و همسرتان دختري به دنيا آورده خير و نيکي مي يابيد و به نعمت و رفاه مي رسيد.
اگر ببينيد در ميان فرزندان خويش دختري داريد که واقعا در بيداري چنان دختري را نداريد نعمت و برکت حاصل مي کنيد
و اگر دختري داريد و آن که در خواب ديديد نيست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگي مي رسد و درخشندگي طالع مي يابد.

اگر ديديد با دختري ازدواج کرده ايد و قبلا ازدواج نکرده باشيد عاشق مي شويد و زن مي گيريد
و اگر زن داريد و قبلا ازدواج کرده ايد با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و بگو مگو مي کنيد.

اگر در خواب دختري چيزي به شما داد سود مي بريد و اگر چيزي از شما گرفت زيان مي کنيد.

اگر دختري در خواب ديديد که زيبا بود او بخت شماست که به روي شما لبخند مي زند
و اگر زشت بود کسالت مي يابيد و غمگين مي شويد.

نوشته اند شيطان رجيم در خواب هاي ما به صورت زن به خصوص در هيئت دختران زيبا ظاهر مي شود

پس اگر در خواب دختر زيبايي را ديديد که شما را به کاري ناپسند دعوت کرد او شيطان است.

اگر نپذيريد به خير و صلاح مي رسيد و اگر دعوت او را بپذيريد زيان مي بينيد و گرفتار خسران مي شويد.

تعبیر خواب دختر آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب دختري زيبا ببينيد ، علامت آن است كه در آينده زندگي آسوده اي خواهيد داشت و در محيط خانواده اي لبريز از نشاط به سر خواهيد برد .
اگر در خواب دختري لاغر و رنگ پريده ببينيد ، علامت آن است كه در خانوادة شما فردي معلول خواهد شد و ناراحتي او ديگر افراد خانواده را نيز اندوهگين خواهد ساخت .
اگر مردي خواب ببيند دختر است ، علامت آن است كه فردي سست اراده ، يا هنر پيشه اي خواهد شد كه نقش زنان را بازي مي كند .
اگر دختر خود را به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه وقايعي راه بر لذت و هماهنگي مي گشايد .
اگر خواب ببينيد دخترتان به حرفهاي شما گوش نمي دهد ، نشانة آن است كه در آينده در زندگي خود عذاب خواهيد كشيد .

منبع : حرف تازه

لینک مطلب
شهرستان تنها به گزینش مطالب و انتشار آنها از دیگر سایت ها می پردازد و مسئول محتوای مطالب دیگر سایت ها نیست

تعبیر خواب قبر | دیدن قبرستان در خواب چه تعبیری دارد؟

شهرستان

شهرستان توجه شما را به مطلب تعبیر خواب قبر | دیدن قبرستان در خواب چه تعبیری دارد؟ جلب میکند :

تعبیر دیدن قبر یا قبرستان در خواب

تعبیر خواب قبر : بسیاری از انسانها بطور طبیعی از قبر یا قبرستان میترسند . در تعبیر خواب بسیاری از تعبیرگران آمده است که قبر محدودیت یا زندانی کردن است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب قبر را آماده کردایم.

تعبیر خواب قبر

تعبیر خواب قبر امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.
اگر در خواب ببینی قبرستانی ساخته‌ای، تعبیرش این است که برای آخرت سعی و کوشش می‌کنی.

تعبیر خواب قبر حضرت دانیال

حضرت دانیال فرماید : دیدن قبر درخواب، دلیل زندان است.

اگر در خواب ببینی برای خودت قبر کنده‌ای، تعبیرش این است که در زندگانی و معاش و معیشت خودت دچار تنگنا و مضیقه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یعنی آنجایی که قبر کنده‌ای خانه می‌سازی.

تعبیر خواب قبر منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن قبر در خواب به هيچ وجه وحشتناک نيست.

بسياري از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاري هاي شديد زندگي است.
اگر بيننده خواب ببيند روي قبري سنگ مي نهد يا آن را آجر و سيمان مي کند، خبر از اين مي دهد که بيننده خواب خرابي را آباد مي کند يا بنائي مي سازد، يا خانه اي مي خرد يا باغي احداث مي نمايد.
اگر بيننده خواب ببيند که او را در قبر مي نهند گرفتار مشکلات مي شود و معاش او تنگ مي گردد.
اگر بيننده خواب ببيند که مرده است و دارند او را در قبر قرار مي دهند و هر چه مي گويد کسي صدايش را نمي شنود به شدت گرفتار سختي و تنگي مي شود و کسي به ياري او نمي شتابد و دستش را نمي گيرد.
اگر کسي در خواب ببيند که بر بام خانه اش قبر مي کنند عمر بيننده خواب دراز مي شود.

تعبیر خواب قبر

تعبیر خواب قبر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب دیدی کسی که او را در قبر بگذارند تعبیرش این است که زندانی خواهد شد.

اگر در خواب دیدی کسی که ببیند بر خانه اش قبر میکند به معنای زیاد شدن عمر ببینده است.اگر در خواب خود قبرستان دیدی تعبیرش صحبت کردن با جاهلان است که دینی فساد دارند.

تعبیر خواب قبر دید آنلی بیتون

دیدن قبرستان ناامیدی است
دیدن قبرستان ویران نشانه بیماری یا نزدیک شدن به مرگ است
دیدن قبر خود ناامیدی و بیمار شدن است , دشمنان شما را دچار مصیبت می کنند
خواندن نوشته سنگ قبر ،وظایف سنگین است

تعبیر خواب قبر معبران غربی

دیدن قبر تازه حفر کندن ،به سختی افتادن به دلیل اشتباهات دیگران است
دیدن راه رفتن روی قبرها مرگ غیر طبیعی یا ازدواج ناموفق است
نگاه کردن به قبر خالی ، نا امیدی و از دست دادن دوستان است
دیدن کسی را در داخل قبر گذاشتن و پوشانده شدن اندامش غیر از سر این است که وضعیت سختی دارد
دیدن قبر کندن این است به دردسر می افتید
رفتن به قبرستان برای تشییع جنازه مشکلات است.

منبع : حرف تازه

لینک مطلب
شهرستان تنها به گزینش مطالب و انتشار آنها از دیگر سایت ها می پردازد و مسئول محتوای مطالب دیگر سایت ها نیست

تعبیر خواب شکستن دندان | دیدن شکستن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

شهرستان

شهرستان توجه شما را به مطلب تعبیر خواب شکستن دندان | دیدن شکستن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟ جلب میکند :

تعبیر دیدن شکستن دندان در خواب

تعبیر خواب شکستن دندان : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در خواب دندانهایتان را ببینید ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب دندان و دندان شکسته را آماده کردایم.

اول از همه باید بدانید که تمامی خوابهایی که میبینید شاید تعبیر نداشته باشد . بیشتر خوابهایی که به وقت صبح قبل از اذان صبح دیده میشوند تعبیر میشوند .

تعبیر خواب شکستن دندان

تعبیر شکستن دندان محمدبن سیرین : اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد.

تعبیر خواب شکستن دندان حضرت امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن دندان ها در خواب بر شش وجه است.
اول: اهل بيت خانواده و بستگان.
دوم: مال.
سوم: منفعت.
چهارم: غم و اندوه.
پنجم: مصرف (گزند و زيان).
ششم: مفارقت وجدائي از خويشان.

تعبیر خواب شکستن دندان محمدبن سیرین

محمدبن سیرین در تعبیر خواب دندان گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید.
اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد.
اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد.
اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید.
اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است.
اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید.
اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد.
اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد.
اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

تعبیر خواب شکستن دندان حضرت دانيال

حضرت دانيال گويد: دندان به خواب اهل بيت صاحب خواب است و دندانهاي بالا دلالت كند بر نرينه و دندان زيرين، دلالت كند بر مادينه و دندان پيشين دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران كند يا بر مادر و پدر است و دندانهائي كه بر جنب آن باشند، دليل بر عم و فرزندان و عمان كند و دندانهائي كه بر جنب دندانهاي ديگر است كه آن را ثنايا خوانند، دليل بر مهتر و بزرگ خاندان كند و دندانهاي ديگر، دليل بر خالان و فرزندان خال كند و دندانهاي پسين، دليل بر كسي كند كه از خويشان دور باشد و بعضي از معبران گويند: دندانهاي پيشين و آن چه از جانب دست است، دليل بر پدر و مادر كند. اگر بيند دندان پيشين او مي جنبيد، دليل كه از اين جماعت كه وصف كرديم يكي بيمار شود.

منبع : حرف تازه

لینک مطلب
شهرستان تنها به گزینش مطالب و انتشار آنها از دیگر سایت ها می پردازد و مسئول محتوای مطالب دیگر سایت ها نیست